Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
STOLYWOOD

§ 1 Definicje

Poniższe określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów zgodnie z ofertą wystawioną przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sprzedawcy,
 2. Konsument – Klient zawierający ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży towarów używanych niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Towary – przedmioty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę,
 6. Towar Nieprefabrykowany – Towar wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zakupiony zgodnie z § 7 Regulaminu.
 7. Sklep – internetowy sklep prowadzony przez Sprzedawcę działający na stronie internetowej pod adresem: https://stolywood.pl/, umożliwiający zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę,
 8. Sprzedawca – Paweł Ohla, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ORTUS Paweł Ohla w Jeżewie nr 6A, 89-210 Łabiszyn, posiadający NIP: 5542311621, REGON: 092587798, e-mail: p.ohla@stolywood.pl, tel. +48 52 324 51 26.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w każdej chwili. Zmiana Regulaminu wiąże Klienta od chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail do zmianie Regulaminu. Do umowy sprzedaży zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawarcia umowy.
 3. Treści prezentowane na stronach i podstronach Sklepu, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661  kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. 
 4. Zdjęcia i opisy Towarów oraz inne materiały znajdujące się na stronach i podstronach Sklepu są przedmiotem praw autorskich Sprzedawcy. Sprzedawca nie wyraża zgody na korzystanie z tych utworów.   

§ 3 Towar

 1. Ceny Towarów w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (ceny brutto).
 2. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać zmian asortymentu w Sklepie lub cen Towarów. Zmiany nie mają wpływu na wcześniej zawarte umowy z Klientami.
 3. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazywane są dodatkowo, obok ceny Towaru i zależą od wagi, gabarytu oraz liczby zamówionego Towaru.
 4. Zdjęcia Towarów publikowane w Sklepie, mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu Towaru. Ponadto, rzeczywisty wygląd Towaru może różnić się od zdjęć oglądanych przez Klienta, z uwagi na właściwości wyświetlacza, z którego korzysta klient. W szczególności dotyczy to barw Towaru.
 5. Rzeczywiste wymiary Towaru mogą różnić się względem tych wskazanych w Sklepie o +/- 2 mm.
 6. Podane w Sklepie ceny dotyczą Towarów w wersji standardowej, zgodnej z opisem zamieszczonym na podstronie Sklepu. W przypadku użycia konfiguratora i zamówienia Towaru Nieprefabrykowanego, zgodnie z § 7, cena ulegnie zmienia stosowanie do wybranych w konfiguratorze parametrów.

§ 4 Zakup

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu, może nastąpić:
  1. po założeniu Konta, przy wykorzystaniu interfejsu strony internetowej na której prowadzony jest Sklep, zgodnie z § 5 Regulaminu,
  2. bez założenia Konta, przez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub za pośrednictwem poczty e-mail.   
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza jej granicami. Zamówienia zagraniczne są realizowane w oparciu o indywidualne ustalenia z Klientem przeprowadzone w drodze elektronicznej, obejmujące w szczególności wysokość kosztów wysyłki.
 3. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej. Pliki Cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony internetowej oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
 4. Klient przed dokonaniem zakupu, zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z opisem kupowanego Towaru.  

§ 5 Konto

 1. Konto w Sklepie zakłada się poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”, dostępnego z ekranu logowania do Sklepu. Do logowania na Konto w Sklepie, będą służyły podane przy rejestracji: adres e-mail oraz hasło. Do zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu. 
 2. Sprzedawca może odmówić rejestracji lub usunąć/zawiesić Konto, w przypadku dodania w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym lub nieobyczajnym. 
 3. Założenie Konta przez Klienta jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy dotyczącej zawarcia umowy o prowadzenie Konta.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tj. od chwili rejestracji.
 5. Umowa o założenie konta może być także zawarta w trakcie składania zamówienia. 
 6. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich danych logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.  
 7. Po założeniu Konta, Klient ma możliwość edycji swoich danych adresowych oraz podglądu historii i szczegółów zamówień.
 8. Umowa o prowadzenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, przez usunięcie Konta lub złożenie wypowiedzenia drogą poczty elektronicznej.

§ 6 Zamówienia 

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie, dotyczą Towarów w wersji standardowej, zgodnych z opisem zamieszczonym na podstronie Sklepu. W przypadku Towarów Nieprefabrykowanych, zastosowanie znajduje § 7.
 2. Sprzedaż Towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta, które można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, Klient, po wyborze Towaru, powinien kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych dzieł sztuki, usunięcia znajdujących się tam Towarów, a także rezygnacji ze składanego zamówienia.
 4. Po dodaniu do koszyka wszystkich Towarów, jakie Klient chce zamówić oraz kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy”, Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą dane zamówienia, gdzie można wybrać sposób płatności.
 5. Jeżeli Klient posiada już Konto, wówczas może się na nie zalogować poprzez wybór przycisku „Kliknij tutaj, aby się zalogować”. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to może je założyć, zgodnie z § 5.
 6. Po weryfikacji koszyka należy wybrać adres dostawy, dane do faktury oraz wskazać ewentualne dodatkowe uwagi do zamówienia. 
 7. Wskazane w koszyku Towary wraz z ich cenami oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę ofertę sprzedaży tych Towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku Kupuję i płacę akceptuje ofertę Sprzedawcy, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży Towarów. Warunki zawartej umowy, zostaną przez Sprzedawcę potwierdzone w wiadomości e-mail. 
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Dotpay”, Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu operatora systemu „Dotpay”. Płatność odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. 

§ 7 Zamawianie Towarów Nieprefabrykowanych

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Zamawiania Towarów Nieprefabrykowanych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, zastosowanie znajdą postanowienia § 6 Regulaminu.
 2. Zamówienia na Towary Nieprefabrykowany składa się przy użyciu konfiguratora, stanowiącego funkcjonalność Sklepu. Zmiana jakiegokolwiek parametru Towaru przy użyciu konfiguratora, a następnie złożenie zamówienia zgodnie z § 6, oznacza zamówienie Towaru Nieprefabrykowanego.
 3. W ramach zamówienia na Towar Nieprefabrykowany, Klient może wybrać wszelkie parametry Towaru wskazane w konfiguratorze. W szczególności dotyczy to gatunku drewna, kolorystyki wybarwienia, wymiarów, ilości wkładek, typu wkładek, rozmiarów wkładek, rodzajów nogi.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru Nieprefabrykowanego dochodzi z chwilą zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 8 Dostawa i płatność

 1. Sposoby i terminy dostawy Towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Koszty dostawy pokrywa Sprzedawca, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
 2. Termin płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży wynosi 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Koszt wysyłki Towaru za granicę jest ustalany indywidualnie. W tym celu, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 4. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 8 tygodni licząc od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Sprzedawca może wydłużyć czas realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach, informując Klienta o opóźnieniu i jego przyczynie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na dłuższy czas oczekiwania, ma prawo zrezygnować z zamówienia a dokonana zapłata za towar zostanie zwrócona.
 5. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 6. Klient jest świadomy, że ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, konieczne jest sporządzenie protokołu szkody. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu Towaru.
 7. Klient może skorzystać z jednej z następujących metod płatności:
  1. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy sprzedawcy,
  2. Płatność za pośrednictwem serwisu „Dotpay”.

 § 9 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi, zawierającemu ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta lub inną osobę, która dokonała odbioru Towaru od przewoźnika.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia Towaru Nieprefabrykowanego, zgodnie z § 7.
 3. Odstąpienie od umowy może być złożone drogą poczty elektronicznej lub pisemną.
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 10 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, drogą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@stolywood.pl lub telefonicznie.
 2. W reklamacji należy podać dane Klienta, oznaczenie zamówienia oraz przyczyny reklamacji wraz z dokumentacją zdjęciową. Sprzedawca może żądać od klienta przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów, niezbędnych do ustalenia przyczyn i zakresu usterki.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż przez upływem 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyn i zakresu usterki.
 4. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary.

§ 11 Zasady użytkowania i wykonania Towarów

 1. Klient powinien korzystać z Towarów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Sprzedawca nie odpowiada za usterki Towarów wynikające m.in. z używania Towarów niezgodnie z niniejszym paragrafem. Ponadto Klient akceptuje wskazane w niniejszym paragrafie zasady wykonania Towarów.
 2. Towary należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach +18 oC do +22 oC, a wilgotność względna w granicach 45 – 60%. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych grzejników.
 3. Produkty z drewna jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno pobiera parę wodną z otoczenia i rozszerza się, gdy wilgotność powietrza rośnie lub oddaje i kurczy się, gdy wilgotność powietrza spada. Może objawić się to zmianą wymiarów i kształtu, w efekcie powodować powstawanie szczelin, wygięć i pęknięć, gdy wilgotność powietrza jest za niska lub za wysoka w dłuższym okresie czasu.
  WILGOTNOŚĆ
  WZGLĘDNA
  POWIETRZA [%]
  9085807570656055504540353025201510
  WILGOTNOŚĆ
  RÓWNOWAŻNA
  DREWNA [%]
  20,218,116,314,713,011,610,59,89,08,37,66,75,95,04,33,52,6
 4. W okresie zimowym należy nawilżać powietrze w pomieszczeniach, w których stoją meble.
 5. Towary muszą być ustawione równo (wypoziomowanie), wyregulowane i zmontowane (złożone) zgodnie z załączoną do Towaru instrukcją.
 6. godnie z Polską Normą ocena wzrokowa mebli powinna się odbywać w pomieszczeniu oświetlonym światłem rozproszonym. Powierzchnie oceniane powinny być w takim położeniu, w jakim znajdują się w meblu w trakcie prawidłowego użytkowania. Oceniający powinien patrzeć na powierzchnię z odległości użytkowej, tj. od 0,5 do 1,0 m pod dowolnym kątem. Powierzchnie elementów wyrobu niewidoczne z pozycji użytkowej mogą nie posiadać wykończenia.
 7. Powierzchnie w meblach skrzyniowych należy czyścić suchą lub lekko wilgotną miękką tkaniną, po czym należy powierzchnie czyszczone wytrzeć do sucha.
 8. Elementy szklane należy czyścić środkami do szkła dostępnymi na rynku następnie wytrzeć do sucha za pomocą czystej szmatki lub ręcznika papierowego. By uzyskać najlepszy efekt należy wypolerować szkło ściereczką z mikrofibry.
 9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok lakierniczych spowodowanych użyciem czyszczących środków chemicznych. Stosowanie środków czyszczących dostępnych w handlu następuje wyłącznie na własną odpowiedzialność Klienta.
 10. Wyroby zostały zaprojektowane i wykonane w ten sposób by szczególnie podkreślić piękno natury, przyrosty roczne drewna, występowanie sęków, błyszczu, różnice w kolorze i rysunku drewna są zamierzone przez Sprzedawcę i stanowią zaletę mebla – powyższe cechy nie mogą być podstawą reklamacji.
 11. Z uwagi na specyfikę niektórych wyrobów dopuszczalne są niewielkie szczeliny konstrukcyjne i różnice poziomów między poszczególnymi elementami, które nie mają wpływu na funkcjonalność i estetykę wyrobu – nie podlegają reklamacji.
 12. Charakterystyczny, aromatyczny zapach drewna występujący w przypadku mebli wykonanych z drewna naturalnego jest oznaką wysokiej jakości produktu i nie jest podstawą do reklamacji.

§ 12 Dane osobowe 

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta, w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Klienta dobrowolnie w serwisie https://stolywood.pl/.
 2. Dane osobowe pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy sprzedaży, Sprzedawca wykorzystuje w następujących celach: 
  1. zawarcia i wykonania łączącej Strony umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: itp. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  2. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w uzasadnionym interesie Sprzedawcy (podstawa prawna: itp. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. marketingowych – w przypadku korzystania z usług Newslettera i na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Klienta zgody, którą można cofnąć w każdej chwili (podstawa prawna: itp. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Sprzedawca realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Sprzedawcy,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies (tzw. „ciasteczka”).
 4. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli: 
  1. przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie się roszczeń wynikających z umowy; 
  2. przez okres określony w przepisach prawa, w szczególności przez okres, w którym przepisy nakazują Sprzedawcy przechowywać ewidencje związane ze sprzedawanymi Towarami;
  3. przez okres aktywnej subskrypcji Newslettera.
 5. Podane dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom: 
  1. podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Sprzedawcy; 
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi prawne, księgowe, doradcze; 
  3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną i przewozową; 
  4. podmiotom podwykonawczym, których działanie jest niezbędne do wykonania umów w szczególności  producentom, importerom, dystrybutorom Towarów oferowanych w Sklepie,
  5. operatorom płatności, w tym platformie Dotpay.
 6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli obszar Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii).
 7. Dane osobowe będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany.
 8. Klient posiada prawo do: 
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz prawo ich sprostowania,
  2. wnioskowania o usunięcie danych osobowych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych do innego administratora, 
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę,
  4. w razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych w innym zakresie lub celu niż wynikające z ust. 3, Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Niezależnie od powyższych uprawnień Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Twórcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru i umowy o prowadzenie Konta.

§ 13 Pliki Cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (itp. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 2. Sprzedawca wykorzystuje zarówno pliki Cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Sklepu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Sprzedawca podmiotów.
 3. Sprzedawca przechowuje pliki Cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Sklepie do preferencji danego Klienta, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 4. Klient jest świadomy, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików Cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 5. Pliki Cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi systemu operacyjnego Klienta.
 6. Klient jest świadomy, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików Cookies na urządzeniu końcowym Klienta lub usunięcie plików Cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.

§ 14 Techniki marketingowe

 1. Sprzedawca stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA).
 2. Sprzedawca nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: http://www.google.com/ads/preferences/
 3. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są zanonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 4. Informacje zachowaniu użytkowników w Sklepie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Sklepem.
 5. Sklep może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 6. Sklep, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Klienta wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Klienta pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, itp. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające z umowy sprzedaży towaru, mogą być rozwiązywane za pomocą internetowej platformy pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej, na której prowadzony jest Sklep.